สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เทคโนโลยี่ฟาร์มอินทรีย์

อีกไม่นานโลกเราจะประสบปัญหาด้านการขาดแคลนอาหาร เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและไม่สามารถขยายพื้นที่ทำการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นกว่าปัจจุบันได้เนื่องจากพื้นที่ป่าเหลือน้อยลงมาก อีกทั้งการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและการพาณิชย์ ตลอดจนพื้นที่สำหรับเก็บขยะก็จำเป็นต้องขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม ดังนั้นการพัฒนาให้การผลิตอาหารให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่โดยอาศัยธรรมชาติช่วยธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในอนาคต ปัจจุบันการเพิ่มผลผลิตได้อาศัยเทคโนโลยีทางเคมีต่าง ๆ พัฒนาไปไกลมากแต่อย่างไรก็ตามการตกค้างของเคมีเกษตรในดิน น้ำ และ อากาศ ก็เพิ่มสูงขึ้นมากทุกปี ดังนั้นเกษตรอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตและสำหรับประเทศไทยของเรา การตอบโจทย์เรื่องการป้องการโรค การควบคุมวัชพืช การกระตุ้นการเจริญเติบโต ซึ่งเดิมอาศัยเคมีเกษตรอย่างเข้มข้นนั้น สามารถทำได้ จีซี โพลีเทค พร้อมพันธมิตรได้นำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมานำเสนอให้กับสังคมไทยและอาเซียนมามากว่า 15 ปี บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาในการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ขอเพียงได้เพิ่มเกษตรกรที่ทำการผลิตในแนวอินทรีย์วิถีเพิ่มขึ้น เราก็ถือว่านั้นคือ ผลสำเร็จแล้ว

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางการติดต่อของบริษัท จีซี โพลีเทค

view